Silver.Lelum.pl > Z życia wzięte > Emerytom należy się ważna zapomoga. Trzeba złożyć wniosek
Sara Karmańska
Sara Karmańska 22.05.2024 09:19

Emerytom należy się ważna zapomoga. Trzeba złożyć wniosek

Pieniądze
Fot. Lelum.pl

Te pieniądze z zakładu pracy pracownicy mogą dostać nawet przejściu na emeryturę. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest jednym z obowiązków pracodawcy względem pracowników. Trzeba jednak pamiętać o wnioskach.

Czym jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) służy do zaspokajania potrzeb bytowych, socjalnych i kulturalnych

ZFŚS może zostać założony przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 50 pracowników. Możliwa jest również sytuacja, że zatrudnionych jest między 20 a 50 pracowników, ale fundusz został utworzony na wniosek zakładowej organizacji związkowej. W przypadku ZFŚS pod uwagę brane są tylko osoby, które z pracodawcą łączy stosunek pracy

pieniądze
Fot. materiały własne

Wśród świadczeń przyznawanych przez ZFŚS można wymienić między innymi dofinansowania wczasów czy paczki na święta. Wysokość dopłat i przyznawanie ulg i świadczeń jest uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. 

Oznacza to, że nie każda osoba należąca do funduszu będzie uprawniona do otrzymania wszystkich dopłat, a ponadto ich wysokość może być różna. 

ZUS wysyła listy do emerytów. W kopertach dwie ważne informacje Są wyliczenia emerytur stażowych. Złe wiadomości dla 50-latków

Świadczenia z ZFŚS: pomoc na święta i nie tylko

Zgodnie z ustawą o ZFŚS, do pobierania świadczeń są uprawnieni pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści (byli pracownicy i ich rodziny) oraz inne osoby, którym pracodawca w regulaminie przyznał prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu.

Choć z założenia ZFŚS nie jest skierowany do osób związanych z pracodawcą umowami cywilnoprawnymi lub wykonujących na rzecz pracodawcy usługi na podstawie umów współpracy, mogą one zostać do niego dołączone na podstawie ostatniego z punktów wskazanych przez ustawę. 

ZOBACZ TEŻ: Upomnij się o pieniądze z ZUS po zmarłym. Średnio to 30 tys. zł

Pieniądze z ZFSŚ należą się także emerytom

Pracownicy, którzy kończą zatrudnienie w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, są uprawnieni do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych u swojego ostatniego pracodawcy. 

Prawo do korzystania z ZFŚS obowiązuje emerytów i rencistów na takich samych zasadach jak aktywnych pracowników. Regulamin funduszu może jednak określić, że część świadczeń jest skierowana wyłącznie dla pracowników. Zwykle dotyczy to świadczeń urlopowych czy dofinansowania wypoczynku, które są ściśle związane z prawem do urlopu. Nieuzasadnione jednak będzie wykluczanie byłego pracownika, który przeszedł na emeryturę ze świadczeń dotyczących świąt. 

Prawo do korzystania z ZFŚS przez emerytów i rencistów nie jest jednak równoznaczne z gwarancją otrzymywania świadczeń, które są uzależnione od wielkości zgromadzonych środków, kryteriów formalnych i sytuacji socjalnej osoby uprawnionej.

pieniądze w portfelu
Fot. materiały własne